logo
istorijat
program
reference
pocetna
 

 O NAMA


TRADICIJA DUGA TRIDESET GODINA
 

Komitet za privredu opštine Čačak po zahtevu Ristović Siniše iz Trbušana za osnivanje radnje samostalnog zanatlije ("Sl. glasnik SRS" broj 4/74 i 58/51) i člana 202. Zakona o opštem upravnom postupku

R E Š A V A

 

da se 27.08.1982. godine odobri Ristović Anđelka Siniše iz Trbušana odobri osnivanje samostalne zanatske mašinbravarske radnje u Trbušanima (zavedeno pod brojem 313-335/82-11).

Firma (ime) radnje glasi: Zanatska radnja "Metalac" Ristović Siniše - Trbušani. Poslovno sedište zanatske radnje je u Trbušanima u ul. Slobodana Jakovljevića br. 26. Predmet poslovanja zanatske radnje je mašinbravarsko proizvodna delatnost. Navedena zanatska radnja upisana je u registar zanatskih radnji samostalnih zanatlija na rednom broju 976 knjiga III sa početkom rada 01.09.1982. godine.

Komitet za urbanizam, stambene i komunalne delatnosti opštine Čačak, rešavajući u upravnoj stvari po zahtevu Ristović Siniše iz Čačka, radi izdavana odobrenja za izvođenja radova na izgradnji bravarske radionice u Čačku, na osnovu čl. 86 Zakona o izgradnji objekata ("Sl. glasnik SRS" broj 10/84) i člana 202. Zakona o opštem upravnom postupku i člana 18. Odluke o opštinskim organima uprave opštine Čačak donosi

R E Š E NJ E

 

da se odobrava investitoru Ristović Siniši iz Čačka izvođenje radova na izgradnji poslovno - zanatskog objekta P+1 - bravarske radionice na k.p. br. 2804/6, 2809/2, 2809/4, 2808/3, 2804/7, 2808/4, 2807/2 i 2807/3 sve K.O. Čačak. Odobrenje se izdaje za izvođenje građevinsko - zanatskih radova na instalacijama vodovoda i kanalizacije i radova na elektro instalacijama.

U Čačku, 26.09.1986.

bog godina radnog staža direktor i vlasnik Zanatske radnje "Metalac" Siniša Ristović 17.05.2000. godine odlazi u penziju, pa se zatim "Metalac" prevodi na Drinku Ristović, suprugu Siniše Ristovića i "Metalac" nastavjla svoj rad bez prekida.

Odeljenje za privredu i društvene delatnosti Opštinske uprave opštine Čačak donosi

R E Š E NJ E

da se u registar radnji Odeljenja za privredu i drušvene delatnosti opštinske uprave opštine Čačak, reg. uložak br. 7510. knjiga 0 upisuje se Samostalna zanatska radnja sa matičnim brojem 54856750 osnivača Ristović (Dimitrije) Drinke iz Čačka ul. Svetozara Markovića br. 65. Delatnost radnje je: izrada i popravka raznovrsnih metalnih proizvoda, sušara, kada i sličnih mašinbravarskih proizvoda u radionici i na terenu i usluge metaloprerađivačkog zanatstva.

Firma (ime) radnje glasi: Zanatska radnja "Metalac" - Čačak.

Poslovno sedište radnje je u Čačku u ul. Sajmište bb.

Dana 29.05.2008 godine u Beogradu

Agencija za privredne registre , Registrator koji vodi registar privradnih subjekata, na osnovu člana 4. Zakona o agenciji za privredne registre (Službeni glasnik RS br.55/04), člana 23 stav 2 I člana 25. Zakona o registraciji privrednih subjekata (Službeni glasnik RS br.55/04 I 61/05), resavajući po zahtevu za registraciju promene podataka koji je podnet od strane osnivača , tj Drinke Ristovič JMBG 0409954787848 sa adresom u ul.Svetozara Markovica 65/13, Čačak, Srbija, donosi:

 

 

 
 
REŠENJE

Usvaja se zahtev podnosioca registracione prijave te se registruju u Registar privrednih subjekata promene podataka o preduzetniku, upisanom u registar privrednih subjekata, te pun naziv poslovnog imena glasi

SAMOSTALNA ZANATSKA TRGOVINSKA RADNJA'' METALAC ‘‘ DRINKA RISTOVIC PREDUZETNIK ČAČAK, SAJMISTE BB

Firma uspešno nastavlja poslovnu saradnju sve do trenutka kada je Drinka Ristović ispunila uslove za penziju pa je dana 25.07.2008 godine na već podneti zahtev Agencija za privredne registre , Registrator koji vodi registar privradnih subjekata, na osnovu člana 4. Zakona o agenciji za privredne registre (Službeni glasnik RS br.55/04), člana 23 stav 2 I člana 25. Zakona o registraciji privrednih subjekata (Službeni glasnik RS br.55/04 I 61/05), resavajući po zahtevu za brisanje koji je podnet od strane osnivača , tj Drinke Ristović JMBG 0409954787848 sa adresom u ul.Svetozara Markoviča 65/13, Čačak, Srbija, donosi:

Rešenje o brisanju iz Registra privrednih subjekata.

 

Tako da firma dana 08.08.2008 god nastavlja da funkcioniše i uspesno poslovno posluje na čelu sa Ristović Vladimirom kome je odobreno na zahtev koga je podneo u Agenčiji za registraciju privrednih subjekata da registruje firmu i da se upise u Registar privrednih subjekata sa punim nazivom:

 

SAMOSTALNA ZANATSKA TRGOVINSKA RADNJA ‘‘ METALAC INZENJERING ‘‘ VLADIMIR RISTOVIĆ ČAČAK, SAJMISTE BB ČAČAK


Vladimir Ristović direktor, mob: 063355554, metal-ca@eunet.rs